Vprašanje:

Imajo prednostne terjatve (prispevki za plače) prednost pri dražbi pred ločitvenimi upniki v izvršbi? Kako je v stečaju?
 

Odgovor:

Iz vsebine vprašanja predvidevamo, da se zadeva nanaša na poplačilo upnikov v primeru prodaje nepremičnine v izvršilnem in v stečajnem postopku.

Poplačilo upnikov v izvršilnem postopku določa Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ).

Več upnikov, ki uveljavljajo svoje denarne terjatve proti istemu dolžniku in na istem predmetu izvršbe, se poplača po tistem vrstnem redu, po katerem so pridobili pravico do poplačila iz tega predmeta, razen v primerih, v katerih ta zakon določa drugače.

Iz zneska, dobljenega s prodajo nepremičnine, se poplačajo najprej, in sicer po temle vrstnem redu:

  1. stroški izvršilnega postopka;
  2. davek na dodano vrednost oziroma davek na promet nepremičnine, ki se po predpisih obračuna od prodaje nepremičnine, in za zadnje leto zapadle davščine, ki obremenjujejo prodano nepremičnino;
  3. terjatve iz naslova zakonite preživnine, terjatve iz naslova odškodnine za škodo, nastalo zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti ali zmanjšanja oziroma izgube delovne zmožnosti in terjatve iz naslova odškodnine za izgubljeno preživnino zaradi smrti tistega, ki jo je dajal, terjatve delavcev iz delovnega razmerja z dolžnikom, ter terjatve prispevkov za socialno zavarovanje, zapadlih za zadnje leto, in sicer ne glede na to, ali so te terjatve zavarovane z zastavno pravico na prodani nepremičnini ali ne.

Terjatve iz 2. in 3. točke prvega odstavka tega člena, razen davka na dodano vrednost oziroma davka na promet nepremičnine, se poplačajo, če so bile priglašene najkasneje na razdelitvenem naroku in če so dokazane z izvršilnim naslovom.

Čas, določen v 2. in 3. točki, se šteje do dneva, ko je bil izdan sklep o izročitvi nepremičnine kupcu.

Po poplačilu teh terjatev se poplačajo terjatve, ki so zavarovane z zastavno pravico, terjatve upnikov, na katerih predlog je sodišče dovolilo izvršbo, zemljiški dolg, ter nadomestila za osebne služnosti, stavbne pravice in stvarna bremena, ki s prodajo ugasnejo.

Terjatve, ki so zavarovane z zastavno pravico in zemljiškim dolgom, se poplačajo, če so bile priglašene najpozneje na razdelitvenem naroku.

Ti upniki se poplačajo po vrsti, kot so pridobili zemljiški dolg oziroma zastavno pravico, oziroma po vrstnem redu, kot so bile osebne služnosti, stavbne pravice in stvarna bremena vpisana v zemljiški knjigi.

 

Plačilo terjatev v stečajnem postopku določa Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP).

Ločitvena pravica je pravica upnika do plačila njegove terjatve iz določenega premoženja stečajnega dolžnika pred plačilom terjatev drugih upnikov tega dolžnika iz tega premoženja.

V kolikor obstaja upnik, uveljavlja ločitveno pravico, se njegova terjatev poplača iz posebne razdelitvene stečajne mase. Slednja je na voljo izključno za poplačilo ločitvenega upnika. V kolikor po plačilu ločitvenega upnika ostane presežek, se le-ta prenese v splošno stečajno maso.

Terjatve do stečajnega dolžnika , ki so nezavarovane, nezavarovane, se poplačujejo iz splošne razdelitvene stečajne mase po tem vrstnem redu:

  1. prednostne terjatve (21. člen ZFPPIPP), 
  2. navadne terjatve,
  3. podrejene terjatve.

Dokler razdelitvena masa ne zadošča za celotno plačilo terjatev predhodnega vrstnega reda, ki jih je treba upoštevati pri razdelitvi, ni dovoljeno začeti plačevati terjatve poznejšega vrstnega reda.

Če razdelitvena masa ne zadošča za celotno plačilo terjatev posameznega vrstnega reda, ki jih je treba upoštevati pri razdelitvi, se vse terjatve tega vrstnega reda plačajo v deležu, ki se izračuna kot razmerje med zneskom razpoložljive razdelitvene mase in skupnim zneskom vseh terjatev tega vrstnega reda, ki jih je treba upoštevati pri razdelitvi.

Več informacij najdete spodaj:

Informiran.si - Nekaj koristnih nasvetov za upnike v postopku izvršbe

Informiran.si - Kako izterjati neplačnike?

Informiran.si - Kako izterjati neplačnike in kakšen je postopek izvršbe?

Informiran.si - Kako izterjati neplačan račun (preko izvršbe na podlagi verodostojne listine)?

Informiran.si - Odgovori na pogosta vprašanja v povezavi z izvršbo.

Informiran.si - Katere terjatve poznamo, kakšne so razlike med njimi in kako jih prijaviti v stečajno maso?

Informiran.si - Kako lahko delavec ali upnik sprožita stečaj dolžnika?

MojMaliPravnik
Brezplačni pravni odgovor

POZOR: Navedene informacije ne predstavljajo ali nadomeščajo konkretnega pravnega nasveta in so zgolj informativni pripomoček, glede katerega ponudnik ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Odgovor je pripravljen na podlagi omejenih informacij in omejenega razumevanja in seznanjenosti s konkretno zadevo, okoliščinami in dejstvi, ki lahko vplivajo in so lahko pomembni za posamezno zadevo, ter glede na takrat veljavno zakonodajo. Zato ga ne gre jemati kot nadomestek konkretnega pravnega nasveta v konkretni pravni zadevi. V primeru potrebe po pravnem nasvetu, je potreben podrobnejši pregled zadeve s strani pravnika. V ta namen pa lahko uporabite tudi možnost Individualnega pravnega nasveta.

Pomagali smo že mnogim...:

 


Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u in spremljaj najnovejše objavljene nasvete, ter ugodnosti in popuste za naše Facebook fane...

Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u!