Zadetkov: 322

Vprašanje:

Sem v osebnem stečaju. Se izvršilni sklep umakne na banki v stečajno maso?

Odgovor:

Večina izvršb se z začetkom osebnega stečaja ustavi.

Izjema so izvršbe zaradi zakonite preživnine.

Za njih ZFPPIPP v 2. odstavku 390. člena izrecno določa, da začetek osebnega stečaja na te postopke ne vpliva.

Osebni stečaj tako ne ustavi izvršbe zaradi izterjave zakonite preživnine začete pred začetkom osebnega stečaja, poleg tega pa tudi dovoljuje upniku, da proti stečajnemu dolžniku vloži izvršbo, tudi ko je dolžnik že v osebnem stečaju.

Isto velja tudi za naslednje terjatve:

 • plače in nadomestila plač za zadnjih šest mesecev pred začetkom postopka zaradi insolventnosti,
 • odškodnine za poškodbe, ki so povezane z delom pri dolžniku, in poklicne bolezni,
 • neizplačane odpravnine za prenehanje delovnega razmerja pred začetkom stečajnega postopka, ki zaposlenim pripadajo po zakonu, ki ureja delovna razmerja, vendar največ v višini odpravnine, določene za delavca, ki mu delodajalec odpove pogodbo o zaposlitvi iz poslovnih razlogov,
 • plače in nadomestila plač delavcem, katerih delo zaradi začetka stečajnega postopka postane nepotrebno, za obdobje od začetka stečajnega postopka do poteka odpovednega roka,
 • odpravnine delavcem, ki jim je upravitelj odpovedal pogodbo o zaposlitvi, ker je njihovo delo zaradi začetka stečajnega postopka ali med postopkom postalo nepotrebno,
 • davki in prispevki, ki jih mora izplačevalec obračunati ali plačati hkrati z izplačili iz 1., 3., 4. in 5. točke tega odstavka,
 • nadomestilo za neizrabljen letni dopust za tekoče koledarsko leto,
 • terjatev iz naslova kreditov, danih na podlagi zakona, ki ureja pomoč za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah, in poroštev, danih za te kredite.
 • nezavarovane terjatve za plačilo prispevkov, ki so nastale pred začetkom postopka zaradi insolventnosti.
 • Ter tudi za terjatve do stečajnega dolžnika na podlagi, odškodnine za škodo, nastalo zaradi zmanjšanja življenjskih aktivnosti ali zmanjšanja ali izgube delovne zmožnosti ter odškodnine za izgubljeno preživnino zaradi smrti tistega, ki jo je dajal.

Izvršbe se lahko vodijo tudi na podlagi:

 • pravnomočnih sklepov:
  • ki jih izda v postopku zaradi insolventnosti sodišče, ki vodi ta postopek, in
  • za katere ta zakon določa, da so izvršilni naslov,
 • pravnomočne sodne odločbe ali odločbe drugega državnega organa, izdane v postopku iz oddelka 5.6 ZFPPIPP, v delu, v katerem je bila insolventnemu dolžniku s to odločbo naložena povrnitev stroškov postopka,
 • sodne odločbe, izdane o zahtevku, katerega predmet je terjatev, ki se v stečajnem postopku plača kot strošek postopka, ali izvršilni naslovi, izdani v upravnem postopku, na podlagi katerih mora dolžnik poravnati obveznost, ki se v stečajnem postopku plača kot strošek postopka,
 • odločbe, s katero je insolventnemu dolžniku naloženo plačilo takse za dejanja, opravljena v tem postopku po začetku postopka zaradi insolventnosti.

Več informacij najdete spodaj:

Informiran.si - Odgovori na najbolj pogosto zastavljena vprašanja o osebnem stečaju.

Informiran.si - Osebni stečaj - Kako ga pričeti z minimalnimi stroški?

MojMaliPravnik
Brezplačni pravni odgovor