Zadetkov: 469

Vprašanje:

Upokojenka ima 640 eur pokojnine. Koliko se ji lahko rubi? Dolžna mi je 1450 eur. Podal sem izvršbo.
 

Odgovor:

Glede na 102. člen Zakona o izvršbi in zavarovanju je na dolžnikove denarne prejemke, ki se v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, štejejo za dohodek iz delovnega razmerja, ter na odškodnino iz naslova izgube ali zmanjšanja delovne sposobnosti je mogoče seči:

  1. za denarne terjatve, razen za terjatve, navedene v 2. točki tega odstavka, do dveh tretjin prejemkov, na katere se seže z izvršbo, vendar tako, da dolžniku ostane najmanj znesek v višini 76 % minimalne plače, če dolžnik preživlja družinskega člana ali drugo osebo, ki jo mora preživljati po zakonu, pa tudi znesek v višini prejemka, določenega za osebo, ki jo preživlja dolžnik, po merilih, ki jih določa zakon, ki ureja socialno varstvene prejemke, za dodelitev denarne socialne pomoči;
  2. za terjatve iz naslova zakonite preživnine in odškodnine za izgubljeno preživnino zaradi smrti tistega, ki jo je dajal, do dveh tretjin prejemkov, na katere se seže z izvršbo, vendar tako, da dolžniku ostane najmanj znesek v višini 50 % minimalne plače, če dolžnik preživlja družinskega člana ali drugo osebo, ki jo mora preživljati po zakonu, pa tudi znesek v višini prejemka, določenega za osebo, ki jo preživlja dolžnik, po merilih, ki jih določa zakon, ki ureja socialno varstvene prejemke, za dodelitev denarne socialne pomoči.

Upravičenost do višje omejitve iz naslova preživljanja družinskega člana ali druge osebe, ki jo je dolžan preživljati po zakonu, izkazuje dolžnik z javno listino pri izvrševalcu sklepa o izvršbi, kadar to ni mogoče, pa pred sodiščem z zahtevo za odpravo nepravilnosti pri opravljanju izvršbe, ki je prosta plačila sodne takse.

e-obrazec - Zahteva za odpravo nepravilnosti pri opravljanju izvršbe zaradi preživljanja družinskih članov ali oseb, ki jih je dolžnik dolžan preživljati

Na dolžnikove denarne prejemke se lahko poseže upoštevaje omejitve za tekoči mesec. Če dolžnik v tekočem mesecu prejme prejemke za več preteklih mesecev, mora izvrševalec sklepa o izvršbi upoštevati omejitve za vsak posamezen mesec.

Minimalna plača trenutno znaša 1.024,24 evra bruto.

Znesek 76% minimalne plače trenutno znaša 778,42 EUR, 50% pa trenutno znaša 512,12 EUR.

Določbe, ki urejajo izvršbo na plačo, se smiselno uporabljajo tudi za izvršbo na pokojnino, nadomestilo plače, prejemke iz naslova začasne brezposelnosti in druge stalne denarne prejemke, če zakon ne določa drugače.

Glede na navedeno, v kolikor ne bo dolžnica prejela drugih prejemkov na račun, poplačila terjatve iz naslova pokojnine, ni mogoče pričakovati v nekem doglednem času. 

Če je mogoče, predlagamo, da izvršbo razširite z rubežem premičnin.

e-obrazec - Predlog za izvršbo z novim izvršilnim sredstvom - na premičnine ali/in nepremičnine

V kolikor dvomite, da dolžnica razpolaga s premičnim premoženjem, lahko sodišču predlagate, naj predloži seznam vsega premoženja, ki bi lahko bil predmet rubeža.

e-obrazec - Predlog upnika za predložitev seznama dolžnikovega premoženja

Več informacij najdete spodaj:

Informiran.si - Nekaj koristnih nasvetov za upnike, ki želijo v izvršbi izterjati svojega dolžnika

MojMaliPravnik
Brezplačni pravni odgovor