Vprašanje:

Je zakonit prenos nepremičnine na 3. osebo, da bi se izognil bremena, zaradi izgubljenih tožb še pred pravnomočnostjo?

 

Odgovor:

V kolikor bi dolžnik prenesel svoje premoženje na 3. osebo in se tako izognil plačilu dolgov upnikom, imajo upniki možnost ta ravnanja izpodbijati.

Izpodbijanje dolžnikovih dejanj določa  Obligacijski zakonik.

Vsak upnik, čigar terjatev je zapadla v plačilo, lahko tudi ne glede na to, kdaj je nastala, izpodbija pravno dejanje svojega dolžnika, ki je bilo storjeno v škodo upnikov.

Odplačno razpolaganje se lahko izpodbija, če je dolžnik ob razpolaganju vedel ali bi bil moral vedeti, da s tem škoduje svojim upnikom in če je bilo tretjemu, s katerim je bilo ali v čigar korist je bilo pravno dejanje storjeno, to znano ali bi mu moralo biti znano. Izpodbojna tožba v tem primeru se lahko vloži v enem letu, v drugih primerih pa v treh letih.

Rok iz prejšnjega odstavka se šteje od dneva, ko je bilo storjeno izpodbijano pravno dejanje, oziroma od dneva, ko bi bilo treba opraviti opuščeno dejanje.

Upnik lahko nad svojim dolžnikom predlaga tudi postopek stečaja.

e-obrazec - Predlog za stečaj - ko ima dolžnik dva meseca blokiran TRR

Z začetkom stečajnega postopka prenehajo pravice upnikov izpodbijati dolžnikova pravna dejanja po Obligacijskem zakoniku in se pričnejo uporabljati pravila Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju.

Izpodbojno tožbo je treba vložiti v 12 mesecih po pravnomočnosti sklepa o začetku stečajnega postopka. 

Če oseba, v korist katere je bilo opravljeno dejanje iz 271. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, s prijavo v stečajnem postopku uveljavlja svojo terjatev ali ločitveno ali izločitveno pravico, ki jo je pridobila s tem dejanjem, je izpodbojni zahtevek glede tega dejanja dovoljeno uveljaviti samo, če je ta terjatev ali ločitvena ali izločitvena pravica prerekana v skladu s pravili tega zakona o preizkusu terjatev ali ločitvenih in izločitvenih pravic. Izpodbojno tožbo je potrebno v tem primeru vložiti v roku za vložitev tožbe za ugotovitev neobstoja te terjatve ali ločitvene ali izločitvene pravice.

Obdobje izpodbojnosti iz je v postopku osebnega stečaja zadnjih pet let pred uvedbo postopka osebnega stečaja za:

  1. pravne posle in druga pravna dejanja, ki jih je stečajni dolžnik sklenil ali izvedel v dobro naslednjih oseb:
    • osebe, ki ima v razmerju do njega položaj ožje povezane osebe,
    • pravne osebe, v kateri je imel stečajni dolžnik ali osebe, ki so z njim ožje povezane, v času, ko je bil sklenjen pravni posel ali izvedeno drugo pravno dejanje, posamično ali skupaj najmanj 25 odstotni delež v kapitalu ali 25 odstotni delež glasovalnih pravic ali pravico imenovati ali odpoklicati osebe, upravičene za njeno zastopanje,
    • pravne osebe, v kateri je stečajni dolžnik ali oseba, ki je z njim ožje povezana, v času, ko je bil sklenjen pravni posel ali izvedeno drugo pravno dejanje, opravljala funkcijo, pri kateri je bil v skladu s pravili te pravne osebe ali na podlagi zakona upravičen za njeno zastopanje, ali
    • pravne osebe, ki je imela v času, ko je bil sklenjen pravni posel ali izvedeno drugo pravno dejanje, položaj povezane družbe po 527. členu ZGD-1 s pravno osebo iz druge ali tretje alineje te točke, in
  2. pravna dejanja, ko je oseba, v korist katere je bilo dejanje opravljeno, takrat, ko je bilo to dejanje opravljeno, vedela ali bi morala vedeti, da je dolžnik insolventen.

V primeru osebnega stečaja, bi izpodbijanje takšnega dejanja lahko pomenil razlog za ugovor zoper odpust obveznosti po zaključenem postopku osebnega stečaja. To bi pomenilo, da bi se (v kolikor bi stečajni upravitelj ali upnik z ugovorom uspela) dolžniku terjatve ne-odpustile, za naslednji odpust pa bi lahko zaprosil šele po 10. letih.

e-obrazec - Ugovor upnika zoper odpust obveznosti ali zaradi prekratke preizkusne dobe v osebnem stečaju

Več informacij najdete spodaj:

Informiran.si - Odgovori na najbolj pogosto zastavljena vprašanja o osebnem stečaju.

Informiran.si - Odgovori na najbolj pogosto zastavljena vprašanja upnikov v zvezi s stečajem.

Informiran.si - Je moj dolžnik v stečaju? Kako preveriti in kako prijaviti svojo terjatev v stečajno maso?

Informiran.si - Nekaj koristnih nasvetov za upnike v postopku izvršbe

Informiran.si - Kako izterjati neplačnike in kakšen je postopek izvršbe?

Informiran.si - Osebni stečaj - Kako ga pričeti z minimalnimi stroški?

Informiran.si - Kdaj lahko upnik ugovarja zoper odpust dolgov?

MojMaliPravnik
Brezplačni pravni odgovor

POZOR: Navedene informacije ne predstavljajo ali nadomeščajo konkretnega pravnega nasveta in so zgolj informativni pripomoček, glede katerega ponudnik ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Odgovor je pripravljen na podlagi omejenih informacij in omejenega razumevanja in seznanjenosti s konkretno zadevo, okoliščinami in dejstvi, ki lahko vplivajo in so lahko pomembni za posamezno zadevo, ter glede na takrat veljavno zakonodajo. Zato ga ne gre jemati kot nadomestek konkretnega pravnega nasveta v konkretni pravni zadevi. V primeru potrebe po pravnem nasvetu, je potreben podrobnejši pregled zadeve s strani pravnika. V ta namen pa lahko uporabite tudi možnost Individualnega pravnega nasveta.

Pomagali smo že mnogim...:

 


Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u in spremljaj najnovejše objavljene nasvete, ter ugodnosti in popuste za naše Facebook fane...

Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u!