Vprašanje:

Kaj lahko storim, ko mi delodajalec podaljšuje pogodbo že 8 let, po 1 leto. Ne izplačuje mi regresa.
 

Odgovor:

Zakon o delovnih razmerjih določa, da se pogodba o zaposlitvi lahko izjemoma sklene za določen čas, če gre za:

 • izvrševanje dela, ki po svoji naravi traja določen čas,
 • nadomeščanje začasno odsotnega delavca,
 • začasno povečan obseg dela,
 • zaposlitev tujca ali osebe brez državljanstva, ki ima delovno dovoljenje za določen čas, razen v primeru osebnega delovnega dovoljenja,
 • poslovodno osebo ali prokurista,
 • vodilnega delavca iz prvega odstavka 74. člena tega zakona,
 • opravljanje sezonskega dela,
 • delavca, ki sklene pogodbo o zaposlitvi za določen čas zaradi priprave na delo, usposabljanja ali izpopolnjevanja za delo, oziroma izobraževanja,
 • zaposlitev za določen čas zaradi dela v prilagoditvenem obdobju na podlagi dokončne odločbe in potrdila pristojnega organa, izdane v postopku priznavanja kvalifikacij po posebnem zakonu,
 • opravljanje javnih del oziroma vključitev v ukrepe aktivne politike zaposlovanja v skladu z zakonom,
 • pripravo oziroma izvedbo dela, ki je projektno organizirano,
 • delo, potrebno v času uvajanja novih programov, nove tehnologije ter drugih tehničnih in tehnoloških izboljšav delovnega procesa ali zaradi usposabljanja delavcev,
 • predajo dela,
 • voljene in imenovane funkcionarje oziroma druge delavce, ki so vezani na mandat organa ali funkcionarja v lokalnih skupnostih, političnih strankah, sindikatih, zbornicah, društvih in njihovih zvezah,
 • druge primere, ki jih določa zakon oziroma kolektivna pogodba na ravni dejavnosti.

S kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti se lahko določi, da manjši delodajalec lahko sklepa pogodbe o zaposlitvi za določen čas ne glede na zgornje omejitve.

Pogodbo o zaposlitvi se sklene za omejen čas, ki je potreben, da se delo opravi. 

Pri tem pa delodajalec ne sme skleniti ene ali več zaporednih pogodb o zaposlitvi za določen čas za isto delo, katerih neprekinjen čas trajanja bi bil daljši kot dve leti, razen v primerih, ki jih določa zakon, ter v zgoraj navedenih primerih iz druge, četrte, pete, šeste in štirinajste alineje. Omejitev tako ni omejeno na število sklenjenih pogodb, ampak na trajanje zaposlitve za določen čas, na določenem delovnem mestu delodajalca.

Pogodba o zaposlitvi za določen čas iz razloga predaje dela lahko traja največ en mesec.

Za isto delo se šteje delo na delovnem mestu oziroma vrsti dela, ki se dejansko opravlja po določeni sklenjeni pogodbi o zaposlitvi za določen čas.

Dvo-letna omejitev ne velja tudi, ko je pogodba sklenjena za delo na projektu, če projekt traja več kot dve leti in če se pogodba o zaposlitvi sklene za ves čas trajanja projekta. S kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti se določi, kaj se šteje za projektno delo.

V časovno omejitev opravljanja dela za določen čas se upošteva tudi opravljanje dela delavca, zaposlenega pri delodajalcu za zagotavljanje dela.

Trimesečna ali krajša prekinitev ne pomeni prekinitve zaporednega sklepanja pogodb o zaposlitvi iz drugega odstavka tega člena.

56. člen Zakona o delovnih razmerjih določa, da se, če je pogodba o zaposlitvi za določen čas sklenjena v nasprotju z zakonom ali kolektivno pogodbo ali če ostane delavec na delu tudi po poteku časa, za katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi, šteje, da je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas.

Da bi podali dokončno mnenje o tem, ali je pogodba sklenjena v nasprotju z zakonom, bi morali poznati več informacij. Na podlagi informacij, ki ste jih podali, pa ocenjujemo, da za to obstajajo realne možnosti.

V tem primeru lahko od delodajalca zahtevate sklenitev delovnega razmerja za nedoločen čas.

e-obrazec - Poziv delavca delodajalcu za izstavitev pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas

Kar se tiče izplačila regresa, pa lahko, v kolikor vam je delodajalec za neizplačane regrese izstavil plačilne liste, lahko na podlagi teh plačilnih list, vložite neposredno izvršbo na podlagi verodostojne listine, na portalu eSodstvo.

Plačilne liste vam je delodajalec dolžan izdati. Izdajo plačilnih list lahko od delodajalca tudi zahtevate.

e-obrazec - Zahteva za izdajo plačilne liste

Če plačilne liste ne boste prejeli, pa lahko zoper delodajalca vložite tžbo za izplačilo regresa na delovnem sodišču.

e-obrazec - Tožba delavca zoper delodajalca za plačilo regresa za letni dopust

Terjatve iz delovnega razmerja zastarajo v 5. letih. Od delodajalca tako lahko zahtevate izplačilo zadnjih 5 regresov.

Več informacij najdete spodaj:

Informiran.si - Podrobnosti o pogodbi o zaposlitvi za določen čas, ki jih morda ne poznate, a so zelo pomembne

Informiran.si - Odgovori na najpogostejša vprašanja o regresu

Informiran.si - Zamuda pri izplačilu regresa

Informiran.si - Kako izterjati neplačan račun, plačo, regres... (preko izvršbe na podlagi verodostojne listine)?

MojMaliPravnik
Brezplačni pravni odgovor

POZOR: Naveden nasvet oz. odgovor je informativne narave, saj je izdelan na podlagi omejenih informacij in omejenega razumevanja in seznanjenosti s konkretno zadevo, okoliščinami in dejstvi, ki lahko vplivajo in so lahko pomembni za posamezno zadevo. Zato ga ne gre jemati kot nadomestek konkretnega pravnega nasveta v konkretni pravni zadevi. V primeru potrebe po pravnem nasvetu, je potreben podrobnejši pregled zadeve s strani pravnika. V ta namen pa lahko uporabite tudi možnost Individualnega pravnega nasveta.

Pomagali smo že mnogim...:

 


Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u in spremljaj najnovejše objavljene nasvete, ter ugodnosti in popuste za naše Facebook fane...

Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u!