Zadetkov: 655

Vprašanje:

Kazenska obsodba kdaj zastara?
 

Odgovor:

Kar se tiče zastaranja izvršitve kazni, Kazenski zakonik določa, da se, če ni v tem zakoniku drugače določeno, izrečena kazen ne sme več izvršiti, ko je poteklo:

1) petdeset let od obsodbe na trideset let zapora, razen če ni nezastarljivo kaznivo dejanje;

2) trideset let od obsodbe na zapor nad deset let;

3) dvajset let od obsodbe na zapor nad pet let;

4) deset let od obsodbe na zapor nad eno leto;

5) šest let od obsodbe na zapor do enega leta ali na denarno kazen.

Glede zastaranja izvršitve stranskih kazni in varnostnih ukrepov določa, da izvršitev denarne kazni kot stranske kazni zastara, ko potečejo štiri leta od pravnomočnosti sodbe, s katero je bila ta kazen izrečena.

Izvršitev prepovedi vožnje motornega vozila kot stranske kazni zastara, ko zastara glavna kazen.

Izvršitev varnostnih ukrepov obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdravstvenem zavodu, obveznega psihiatričnega zdravljenja na prostosti prepovedi približevanja ali komuniciranja z žrtvijo, in, odvzema vozniškega dovoljenja in odvzema predmetov zastara, ko preteče šest let od pravnomočnosti odločbe, s katero so bili ti ukrepi izrečeni.

Izvršitev varnostnega ukrepa prepovedi opravljanja poklica zastara, ko poteče čas, za katerega je bil ukrep izrečen.

Zastaranje izvršitve kazni se začne tistega dne, ko postane sodba pravnomočna; če je pogojna obsodba preklicana, pa tistega dne, ko postane pravnomočna odločba o preklicu in ne teče v času, ko se po zakonu kazen ne sme izvršiti.

Zastaranje izvršitve kazni ne teče v času, ko se obsojenec na poziv za prestajanje kazni ni odzval ali nastopa kazni ni mogoče zagotoviti, ker je na begu, se skriva ali se kako drugače izmika izvršitvi kazni ali je kako drugače nedosegljiv državnim organom, ali ko je začetek izvrševanja kazni odložen v skladu z zakonom.

Zastaranje izvršitve kazni zapora preneha teči z dnem nastopa kazni. Če obsojenec pobegne s prestajanja kazni, izvršitev preostanka kazni ne zastara.

Kazenski pregon in izvršitev kazni ne zastarata za kazniva dejanja, za katera se sme po tem zakoniku izreči kazen dosmrtnega zapora, za kazniva dejanja iz 100. do 105. člena tega zakonika in tudi ne za tista kazniva dejanja, za katera po mednarodnih pogodbah zastaranje ni mogoče.

Izvršitev kazni dosmrtnega zapora ne zastara.

MojMaliPravnik
Brezplačni pravni odgovor