Vprašanje:

Osebni stečaj. Če upnik ne prevzame nepremičnega premoženja ostane to dolžniku. Kateri člen to določa? Kaj je s hipoteko?
 

Odgovor:

Prenos premoženja, ki ga ni mogoče unovčiti v osebnem stečaju opredeljuje 374. člen Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP). Dodatno 383. člen opredeljuje, da se za postopek osebnega stečaja ne uporabljajo drugi do peti odstavek 374. člena.

Glede na določila 374. člena, ki se uporabljajo v postopku osebnega stečaja, se premoženje, ki sestavlja stečajno maso, ni mogoče unovčiti ali bi z njegovim unovčenjem nastali nesorazmerni stroški, le-to premoženje razdeli:

1. če premoženje spada v splošno stečajno maso:

  • v primeru iz drugega odstavka 373. člena tega zakona: družbenikom v sorazmerju z njihovimi deleži,
  • v drugih primerih: upnikom v sorazmerju z njihovimi deleži iz tretjega odstavka 359. člena tega zakona, če privolijo, da ga prevzamejo,

2. če premoženje spada v posamezno posebno stečajno maso in je predmet samo ene ločitvene pravice: ločitvenemu upniku, če privoli, da prevzame to premoženje,

3. če premoženje spada v posamezno posebno stečajno maso in je predmet več kot ene ločitvene pravice:

  • tistemu ločitvenemu upniku, ki privoli, da ga prevzame,
  • če v prevzem premoženja privoli več ločitvenih upnikov, pa tistemu med njimi, ki ima ločitveno pravico najzgodnejšega vrstnega reda.

Če pri končni razdelitvi ostane denarno dobroimetje v tako majhnem znesku, da bi z njegovo razdelitvijo upnikom nastali nesorazmerni stroški, se to prenese v dobro proračuna Republike Slovenije. 

Za pravne posledice pravnomočnega sklepa o končni razdelitvi iz osmega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo prvi, tretji in četrti odstavek 342. člena tega zakona.

V postopku osebnega stečaja se fizična oseba po stečajnem postopku ne izbriše. Torej tudi ni potrebna tako podrobna ureditev kakor pri pravni osebi.

Zato se 5. točka drugega odstavka 383. člena ZFPPIPP uporablja tako, da se v postopku osebnega stečaja smiselno uporabljajo le pravila prvega odstavka 374. člena ZFPPIPP, pri čemer pa se uporabljajo določila osmega, dvanajstega, trinajstega in štirinajstega odstavka 374. člena ZFPPIPP, ki urejajo način, stroške in posledice tega prenosa.

Če torej noben upnik noče prevzeti premoženja, ki ga ni mogoče unovčiti, se po sodni praksi postopek osebnega stečaja konča, premoženje pa ostane stečajnemu dolžniku, če ga nočejo prevzeti upniki.

Glede izbrisa hipoteke sodna praksa ni enotna, vendar glede na to, da ločitveni upnik zavrne prevzem premoženja in v kolikor pride do odpusta obveznosti, za katero velja hipoteka, s pravnomočnostjo sklepa o odpustu obveznosti preneha upnikova pravica sodno uveljavljati plačilo terjatve, za katero po 408. členu tega zakona učinkuje odpust obveznosti, v delu, v katerem ta do pravnomočnosti sklepa ni bila plačana, če ni v 410. členu ZFPPIPP drugače določeno. 

Tako bi se morala v tem primeru smiselno uporabiti določba 342. člena ZFPPIPP, po kateri zastavna pravica ali hipoteka in zemljiški dolg s prenosom prenehajo.

Več informacij najdete spodaj:

Informiran.si - Odgovori na najbolj pogosto zastavljena vprašanja o osebnem stečaju.

Informiran.si - Glavne novosti na področju osebnega stečaja

Informiran.si - Osebni stečaj - Kako ga pričeti z minimalnimi stroški?

Informiran.si - Kaj spada in kaj ne spada v stečajno maso v osebnem stečaju?

MojMaliPravnik
Brezplačni pravni odgovor

POZOR: Naveden nasvet oz. odgovor je informativne narave, saj je izdelan na podlagi omejenih informacij in omejenega razumevanja in seznanjenosti s konkretno zadevo, okoliščinami in dejstvi, ki lahko vplivajo in so lahko pomembni za posamezno zadevo. Zato ga ne gre jemati kot nadomestek konkretnega pravnega nasveta v konkretni pravni zadevi. V primeru potrebe po pravnem nasvetu, je potreben podrobnejši pregled zadeve s strani pravnika. V ta namen pa lahko uporabite tudi možnost Individualnega pravnega nasveta.

Pomagali smo že mnogim...:

 


Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u in spremljaj najnovejše objavljene nasvete, ter ugodnosti in popuste za naše Facebook fane...

Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u!