Vprašanje:

Sosed je škropil 1m od nas. V navodilih piše: preprečiti zanašanje sredstva na sosednje posevke. Ni zaščitil.
 

Odgovor:

Stvarnopravni zakonik (SPZ) določa, da je lastnik stvari oz. imetnik druge stvarne pravice omejen z enakimi pravicami drugih. Lastnik nepremičnine mora pri uporabi svoje nepremičnine opuščati dejanja in odpravljati vzroke, ki izvirajo iz njegove nepremičnine in otežujejo uporabo drugih nepremičnin čez mero, ki je glede na naravo in namen nepremičnine ter glede na krajevne razmere običajna ali povzročajo znatnejšo škodo.

V kolikor je to nujno, lastnik nepremičnine, na kateri je nujno treba izvesti dela, ki so potrebna za uporabo in izkoriščanje nepremičnine, lahko začasno uporabi sosednjo nepremičnino zaradi izvedbe del, če teh del ni mogoče izvesti drugače ali jih je mogoče izvesti samo z nesorazmernimi stroški.

Po uporabi mora na sosednji nepremičnini vzpostaviti prejšnje stanje in na zahtevo lastnika nepremičnine, ki jo je začasno uporabil, plačati primerno nadomestilo.

Pred začetkom del je treba ob primernem času in na primeren način obvestiti lastnika ali posestnika tuje nepremičnine.

V kolikor soseda ne uporablja svoje nepremičnine v skladu z določbami Stvarnopravnega zakonika (SPZ), lahko vložite tožbo na pristojno sodišče.

Seveda pa vam je sosed dolžan povrniti morebitno škodo, ki vam je bila povzročena.

Glede na to, da gre za škropljenje, mora sosed pri tem upoštevati Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih (ZFfS-1)  in  Pravilnik o pravilni uporabi fitofarmacevtskih sredstev.

Za vaš primer je pomemben predvsem 7. člen Pravilnik o pravilni uporabi fitofarmacevtskih sredstev, ki določa preprečevanje zanašanja FFS (fitofarmacevtskih sredstev).

7. člen
(preprečevanje zanašanja FFS)

(1) Tretiranje s FFS se mora izvajati na način, ki preprečuje zanašanje na sosednje gojene rastline ob upoštevanju vseh dejavnikov, ki vplivajo na zanašanje (npr. vrsta naprav za nanašanje FFS, veter, zračna vlaga).

(2) Uporabnik FFS mora skrbeti, da zaradi uporabe FFS oziroma zaradi zanašanja, spiranja ali odtekanja FFS ne pride v neposreden stik z vodnim telesom površinske in podzemne vode ali zalogami pitne vode in mora pri tretiranju s FFS upoštevati varnostne pasove in omejitve, določene s predpisi, ki urejajo vode.

(3) Uporabnik FFS mora skrbeti, da zaradi uporabe FFS oziroma zaradi zanašanja, spiranja ali odtekanja FFS ne pride v neposreden stik s človekom, objekti za skladiščenje in predelavo rastlin, objekti za rejo in oskrbo živali, čebelnjaki, stanovanjskimi stavbami, vrtci, šolami, otroškimi in športnimi igrišči, zdravstvenimi ustanovami, domovi upokojencev ali drugimi tovrstnimi objekti. Da se prepreči zanašanje, je treba naprave za nanašanje FFS uporabljati v ustrezni oddaljenosti od teh objektov.

(4) Kot ustrezna oddaljenost, ki preprečuje zanašanje FFS iz prejšnjega odstavka (v nadaljnjem besedilu: varnostni pas), se šteje:
a) pri tretiranju trajnih nasadov in hmeljišč:
- 20 metrov pri uporabi traktorskih pršilnikov in motornih nahrbtnih škropilnic brez dodatne opreme za preprečevanje zanašanja in brez zaščitne rastlinske pregrade ali druge naravne ali izdelane pregrade (v nadaljnjem besedilu: zaščitna pregrada),
- zaščitna pregrada, ki preprečuje zanašanje škropilne brozge in ki mora biti enako visoka ali višja od trajnega nasada ali hmeljišča. Zaščitna pregrada se lahko postavi med robom trajnega nasada ali hmeljišča ter mejo s sosednjimi zemljišči in objekti v odmiku od meje, ki je predpisan s prostorskimi akti lokalnih skupnosti,
- pet metrov pri uporabi traktorskih pršilnikov z dodatno opremo za preprečevanje zanašanja, brez zaščitnih pregrad, ali
- pri uporabi šob za preprečevanje zanašanja, brez zaščitnih pregrad, se v odvisnosti od lastnosti šob glede odstotka zmanjšanja zanašanja 20 metrski varnostni pas zmanjša za ustrezen odstotek (npr. pri uporabi šob s 50 odstotnim zmanjšanjem zanašanja se varnostni pas skrajša z 20 na 10 metrov), vendar ne na manj kot pet metrov;
b) pri tretiranju njivskih posevkov:
- pet metrov pri uporabi traktorskih škropilnic in motornih nahrbtnih škropilnic brez dodatne opreme za preprečevanje zanašanja in brez zaščitnih pregrad,
- zaščitna pregrada, ki preprečuje zanašanje škropilne brozge in ki mora biti najmanj dva metra visoka. Zaščitna pregrada se lahko postavi med robom posevka ter mejo s sosednjimi zemljišči in objekti v odmiku od meje, ki je predpisan s prostorskimi akti lokalnih skupnosti, ali
- pri uporabi šob za preprečevanje zanašanja, brez zaščitnih pregrad, se v odvisnosti od lastnosti šob glede odstotka zmanjšanja zanašanja petmetrski varnostni pas zmanjša za ustrezen odstotek (npr. pri uporabi šob s 50 odstotnim zmanjšanjem zanašanja se varnostni pas skrajša s pet metrov na 2,5 metra), vendar ne na manj kot dva metra.

(5) Če zemljišče, na kateri se tretira s FFS, meji na javno cesto ali javno pot, kjer se v času tretiranja sprehajajo ljudje ali prevažajo čebele, ki so zaradi tega lahko izpostavljene negativnemu vplivu FFS, mora uporabnik FFS tretiranje začasno prekiniti, dokler se ljudje ali čebele ne umaknejo s poti.

(6) Uporabniki FFS, katerih zemljišča mejijo na vrtce, šole, otroška in športna igrišča, zdravstvene ustanove, domove upokojencev ali druge tovrstne objekte, morajo najmanj 24 ur pred uporabo FFS o tem obvestiti lastnika oziroma upravljavca objekta. V obvestilu mora biti navedeno trgovsko ime FFS, mesto, način, datum in predvidena ura tretiranja.

MojMaliPravnik
Brezplačni pravni odgovor

POZOR: Navedene informacije ne predstavljajo ali nadomeščajo konkretnega pravnega nasveta in so zgolj informativni pripomoček, glede katerega ponudnik ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Odgovor je pripravljen na podlagi omejenih informacij in omejenega razumevanja in seznanjenosti s konkretno zadevo, okoliščinami in dejstvi, ki lahko vplivajo in so lahko pomembni za posamezno zadevo, ter glede na takrat veljavno zakonodajo. Zato ga ne gre jemati kot nadomestek konkretnega pravnega nasveta v konkretni pravni zadevi. V primeru potrebe po pravnem nasvetu, je potreben podrobnejši pregled zadeve s strani pravnika. V ta namen pa lahko uporabite tudi možnost Individualnega pravnega nasveta.

Pomagali smo že mnogim...:

 


Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u in spremljaj najnovejše objavljene nasvete, ter ugodnosti in popuste za naše Facebook fane...

Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u!