Vprašanje:

Včeraj je bil izvršitelj v stanovanju. Naredil je zapisnik, brez navedbe kaj rubi. Danes grozi, da bo prišel po stvari. Lahko?
 

Odgovor:

Rubež stvari se opravi tako, da jih izvršitelj vidno označi, da so zarubljene, o njih sestavi rubežni zapisnik ter odvzame listine, s katerimi se dokazuje lastništvo zarubljene premičnine, in registrske označbe za to premičnino, če jih najde oziroma če je to mogoče opraviti brez večjih stroškov.

Če se premičnine vpisujejo v register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin, se rubež opravi že z vpisom sklepa o izvršbi v ta register. Izvršitelj zahteva od organa, ki vodi register, da vpiše rubež in prepoved razpolaganja. Če je v zahtevi izvršitelja naveden enolični identifikacijski znak premičnine, se vpis opravi na podlagi sklepa o izvršbi, nato pa izvršitelj opravi dejanja iz prvega odstavka. Če v zahtevi izvršitelja ni naveden identifikacijski znak premičnine, se vpis opravi na podlagi sklepa o izvršbi in rubežnega zapisnika.

Zaradi vpisa rubeža in prepovedi razpolaganja po tretjem odstavku 81. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju mora izvršitelj listine, s katerimi se dokazuje lastništvo premičnine, na zahtevo izročiti organu, ki je pristojen za vodenje uradne evidence, v katero se vpisuje ta premičnina. Po opravi vpisa mora organ te listine vrniti izvršitelju. Enako ravna izvršitelj tudi v primeru, če to od njega zahteva dolžnik, ki mu predloži zahtevo pristojnega organa za predložitev teh listin in registrskih označb.

Izvršitelj o opravi dejanj iz prejšnjega odstavka sestavi zapisnik o izročitvi listin, v katerem poleg podatkov, ki jih mora vsebovati vsak zapisnik po določbah tega pravilnika, navede tudi ime in sedež organa, ki je od izvršitelja oziroma dolžnika zahteval izročitev, datum prejema njegove zahteve in opravilno številko, pod katero vodi postopek ta organ. Izvod zapisnika pošlje izvršitelj tudi temu organu pri čemer ga opozori, da mu mora izročene listine po opravi vpisa vrniti.

Če izvršitelj oceni, da bi s prevzemom zarubljenih stvari v hrambo izvršitelja ali pooblaščene tretje osebe nastali nesorazmerno visoki stroški glede na višino upnikove terjatve, lahko odloči, da ostanejo vse ali del zarubljenih stvari v hrambi pri dolžniku, razen če obstajajo in so mu znane take posebne okoliščine, ki kažejo na nesmotrnost ali nevarnost takšne hrambe.

Če je zarubljena stvar v hrambi pri dolžniku, mora izvršitelj opozoriti dolžnika, da z zarubljeno stvarjo ne sme razpolagati, da ne sme zmanjšati njene vrednosti in da je ne sme obremeniti ali uničiti.

Prodaja zarubljenih stvari se opravi potem, ko je izvršitelj na podlagi predloženih prepisov listin oziroma po ustni ali pisni pridobitvi ustreznih podatkov od pristojnega organa ugotovil, da je sklep o izvršbi postal pravnomočen in je od dneva oprave rubeža že preteklo najmanj petnajst dni.

Izvršitelj lahko opravi prodajo zarubljenih stvari že pred časom, navedenim v prejšnjem odstavku, če so za to podani zakonski razlogi, o čemer mora seznaniti dolžnika in druge osebe, ki lahko uveljavljajo svoje pravice na zarubljeni stvari (76. člen Pravilnika o opravljanju službe izvršitelja).

Več informacij najdete spodaj:

Informiran.si - Nekaj koristnih nasvetov, ki jih morate kot dolžnik poznati o izvršbi

Informiran.si - Odgovori na pogosta vprašanja v povezavi z izvršbo.

Informiran.si - Kako podati ugovor zoper sklep o izvršbi?

MojMaliPravnik
Brezplačni pravni odgovor

POZOR: Navedene informacije ne predstavljajo ali nadomeščajo konkretnega pravnega nasveta in so zgolj informativni pripomoček, glede katerega ponudnik ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Odgovor je pripravljen na podlagi omejenih informacij in omejenega razumevanja in seznanjenosti s konkretno zadevo, okoliščinami in dejstvi, ki lahko vplivajo in so lahko pomembni za posamezno zadevo, ter glede na takrat veljavno zakonodajo. Zato ga ne gre jemati kot nadomestek konkretnega pravnega nasveta v konkretni pravni zadevi. V primeru potrebe po pravnem nasvetu, je potreben podrobnejši pregled zadeve s strani pravnika. V ta namen pa lahko uporabite tudi možnost Individualnega pravnega nasveta.

Pomagali smo že mnogim...:

 


Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u in spremljaj najnovejše objavljene nasvete, ter ugodnosti in popuste za naše Facebook fane...

Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u!