Vprašanje:

Sem davčni dolžnik. Dolg zastara čez pol leta. Se lahko odpovem dedovanju? Lahko odstopim svoj delež svoji hčeri?

 

Odgovor:

Za konkreten odgovor bi morali konkretneje poznati vašo zadevo. Načeloma se dedovanju lahko odpoveste oz. svoj dedni delež odstopite hčeri (v kolikor je hči sodedič) z izjavo, ki jo podate do zaključka postopka.

e-obrazec - Odpoved dediščini

Predvidevamo pa, da vas zanima odpoved dedovanju v luči možnosti upnika o izpodbijanju dolžnikovih dejanj, kot ga določa Obligacijski zakonik v članih od 255 do 260.

Vsak upnik, čigar terjatev je zapadla v plačilo, tudi ne glede na to, kdaj je nastala, lahko izpodbija pravno dejanje svojega dolžnika, ki je bilo storjeno v škodo upnikov. 

Šteje se, da je bilo pravno dejanje storjeno v škodo upnikov, če zaradi njega dolžnik nima dovolj sredstev za izpolnitev upnikove terjatve. S pravnim dejanjem je mišljena tudi opustitev, zaradi katere je dolžnik izgubil kakšno premoženjsko pravico ali s katero je zanj nastala kakšna premoženjska obveznost.

Odplačno razpolaganje se lahko izpodbija, če je dolžnik ob razpolaganju vedel ali bi bil moral vedeti, da s tem škoduje svojim upnikom in če je bilo tretjemu, s katerim je bilo ali v čigar korist je bilo pravno dejanje storjeno, to znano ali bi mu moralo biti znano. Izpodbojna tožba se lahko v tem primeru vloži v enem letu od dneva, ko je bilo storjeno izpodbijano pravno dejanje.

Če je ta tretji dolžnikov zakonec ali je z njim v sorodstvu v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena ali v svaštvu v ravni vrsti oziroma v stranski vrsti do vštetega drugega kolena, se domneva, da mu je bilo znano, da dolžnik s takim razpolaganjem škoduje upnikom.

Pri neodplačnih razpolaganjih in z njimi izenačenih pravnih dejanjih se šteje, da je dolžnik vedel, da s takim razpolaganjem škoduje upnikom, in se za njihovo izpodbijanje ne zahteva, da je bilo tretjemu to znano ali da bi mu moralo biti znano.

Odpoved dediščini se šteje za neodplačno razpolaganje.

Izpodbojna tožba se mora v teh primerih vložiti treh letih od dneva, ko je bilo storjeno izpodbijano pravno dejanje, oziroma od dneva, ko bi bilo treba opraviti opuščeno dejanje.

Dodatno Zakon o izvršbi in zavarovanju v 201. členu določa, da kljub poteku roka, ki ga določa zakon, ki ureja obligacijska razmerja, za vložitev tožbe na izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj, se s tožbo lahko izpodbija pravno dejanje ustanovitve oziroma razpolaganja z zemljiškim dolgom, če ga upnik ali kdo drug izpodbija najkasneje na razdelitvenem naroku.

Druga možnost je predlaganje osebnega stečaja, ki ga lahko predlagajo upniki nad vami. Izpodbijanje pravnih dejanj se tokrat opravi po določilih Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju. Kriteriji zaizpodbojnost pravnih dejanj dolžnika so tu še strožji, obdobje izpodbojnosti je 5 let, v primeru, da pride do uspešnega izpodbijanja pravnega dejanja pa kot dolžnik ne morete predlagati odpusta obveznosti, ne v tem postopku, ter ne še 10 let po zaključenem postopku.

Pravno dejanje stečajnega dolžnika, izvedeno v obdobju izpodbojnosti, je po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju izpodbojno:

1. če je bila posledica tega dejanja:

  • bodisi zmanjšanje čiste vrednosti premoženja stečajnega dolžnika tako, da zaradi tega drugi upniki lahko prejmejo plačilo svojih terjatev v manjšem deležu, kot če dejanje ne bi bilo opravljeno,
  • bodisi, da je oseba, v korist katere je bilo dejanje opravljeno, pridobila ugodnejše pogoje za plačilo svoje terjatve do stečajnega dolžnika, in

2. če je oseba, v korist katere je bilo dejanje opravljeno, takrat, ko je bilo to dejanje opravljeno, vedela ali bi morala vedeti, da je dolžnik insolventen.

Pravno dejanje stečajnega dolžnika, na podlagi katerega je druga oseba prejela dolžnikovo premoženje, ne da bi bila dolžna opraviti svojo nasprotno izpolnitev, ali za nasprotno izpolnitev majhne vrednosti, je izpodbojno ne glede na to, ali je izpolnjen pogoj iz 2. točke.

Za pravno dejanje, ki je izpodbojno, velja tudi opustitev pravnega dejanja, zaradi katere je stečajni dolžnik izgubil premoženjsko pravico ali je zanj nastala kakšna premoženjska obveznost.

Več o tem lahko preberete spodaj:

Informiran.si - Kako lahko delavec ali upnik sprožita stečaj dolžnika?

Informiran.si - Osebni stečaj - Kdaj lahko upnik ugovarja zoper odpust dolgov?

Informiran.si - Odgovori na najbolj pogosto zastavljena vprašanja o osebnem stečaju

Informiran.si - Glavne novosti na področju osebnega stečaja

Informiran.si - Nekaj koristnih nasvetov, ki jih morate kot dolžnik poznati o izvršbi

Informiran.si - Nekaj koristnih nasvetov, kaj storiti, ko smo prezadolženi

Informiran.si - Kako se izogniti hudim posledicam, ki jih lahko prinese izvršba.

MojMaliPravnik
Brezplačni pravni odgovor

POZOR: Naveden nasvet oz. odgovor je informativne narave, saj je izdelan na podlagi omejenih informacij in omejenega razumevanja in seznanjenosti s konkretno zadevo, okoliščinami in dejstvi, ki lahko vplivajo in so lahko pomembni za posamezno zadevo. Zato ga ne gre jemati kot nadomestek konkretnega pravnega nasveta v konkretni pravni zadevi. V primeru potrebe po pravnem nasvetu, je potreben podrobnejši pregled zadeve s strani pravnika. V ta namen pa lahko uporabite tudi možnost Individualnega pravnega nasveta.

Pomagali smo že mnogim...:

 


Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u in spremljaj najnovejše objavljene nasvete, ter ugodnosti in popuste za naše Facebook fane...

Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u!