Vprašanje:

Ima rubežnik brez spremstva policije vstop na tuje posestvo, pravico jemati denar od stranke, brez dokaza?
 

Odgovor:

Da. Pravilnik o opravljanju službe izvršitelja določa da sme, če je to potrebno za opravo izvršilnih dejanj, izvršitelj preiskati poslovne prostore, skladišča, gospodarska poslopja, stanovanje, v katerem stanuje dolžnik in druge prostore dolžnika. Izvršitelj sme pri tem odpreti zaprta vhodna in sobna vrata, zaprto embalažo in druge zaprte stvari dolžnika ter odstraniti morebitne druge ovire. V primeru poslovnih prostorov pravne osebe mora izvršitelj pred začetkom njihove oprave zahtevati od zakonitega zastopnika te pravne osebe, da takoj določi osebo, ki bo navzoča pri teh dejanjih.

Kadar zakoniti zastopnik pravne osebe ni navzoč ali ne določi osebe, ki bo navzoča pri teh dejanjih oziroma če v stanovanju ni navzoč dolžnik, njegov zakoniti zastopnik, pooblaščenec ali odrasel član njegovega gospodinjstva, mora izvršitelj zagotoviti navzočnost dveh polnoletnih občanov, ki ne smeta biti osebi, ki sta zaposleni pri izvršitelju.

Če je opravo izvršilnih dejanj potrebno opraviti v zaklenjenem prostoru in dolžnik ni navzoč ali prostora noče odpreti, opravi izvršitelj ali njegov namestnik osebno na podlagi odredbe sodišča ali odločbe pristojnega organa, ki je izdal akt o določitvi, nasilen vstop, pri čemer mora zagotoviti navzočnost dveh polnoletnih občanov, ki ne smeta biti osebi, ki sta zaposleni pri izvršitelju oziroma sta kakorkoli drugače udeleženi v postopku izvršbe. 

Odredbo o nasilnem vstopu izda sodišče izvršitelju že ob njegovi določitvi, izvršitelj ali njegov namestnik osebno pa jo lahko uporabi le v primeru, ko so podane okoliščine iz prejšnjega odstavka.

Kadar dolžnik ni navzoč pri opravi dejanja, lahko izvršitelj ali njegov namestnik osebno zamenja uničeno ključavnico, ključ pa na lastno odgovornost deponira za dolžnika pri osebi, ki je v skladu s predpisi pooblaščena za opravljanje dejavnosti varovanja zasebnega premoženja ter o tem dolžniku pusti sporočilo na vratih. Stroški zamenjave ključavnice in deponiranja ključa so izvršilni stroški.

V zapisniku o opravljenem izvršilnem dejanju mora izvršitelj navesti osebna imena, poklic in bivališče polnoletnih občanov, ki sta sodelovala pri opravi dejanja izvršbe ali zavarovanja ter razlog za njuno sodelovanje pri dejanju. Zapisnik morata oba občana sopodpisati.

Stroški, ki nastanejo s pristopom dveh polnoletnih občanov se kot izvršilni stroški povrnejo po določbah pravilnika, ki ureja povračilo stroškov v pravdnem postopku.

Kar se tiče rubeža gotovine. Če pristojni organ ne določi drugače, opravi izvršitelj rubež stvari po naslednjem vrstnem redu:

  1. gotovina in vrednostni papirji;
  2. stvari, ki so dolžniku najmanj potrebne, pri čemer se upoštevajo dolžnikove izjave;
  3. stvari, katerih odstranitev in transport ni zahteven in ki se lažje prodajo (zlato, dragocenosti, manjši aparati in naprave ipd.);
  4. stvari, katerih hramba, vzdrževanje ali odstranitev bi povzročila nesorazmerno visoke stroške ali stvari, ki bi jih bilo mogoče prodati le po veliko nižji ceni, kot je njihova dejanska vrednost, zarubi izvršitelj samo, če ni drugih predmetov v zadostni količini.

Gotovino, ki jo da dolžnik prostovoljno, in gotovino, ki se z rubežem v zavarovanje odvzame, hrani izvršitelj po določbah tega pravilnika o hrambi gotovine in je ne sme izročiti upniku.

Pred začetkom oprave izvršilnega dejanja mora izvršitelj dolžnika, če tega ni, pa njegovega zastopnika ali pooblaščenca, ki je prisoten, pozvati k prostovoljni izpolnitvi obveznosti.

Če je dolžnik ponudil, da sam izpolni svojo obveznost oziroma, ko iz narave obveznosti izhaja, da jo mora izpolniti dolžnik osebno, izvršitelj ne sme sprejeti izpolnitve od tretjega.

V primeru prevzema plačila ali druge dajatve je izvršitelj dolžan terjatev upnika natančno izračunati in v poročilu sodišču navesti posamezne postavke, iz katerih sestoji upniku izročeni znesek.

Če dolžnik ali kdo drug zanj izvršitelju v celoti izpolni obveznost, izvršitelj ne prične oziroma ne nadaljuje z opravo izvršilnih dejanj.

Zapisnik o prostovoljni izpolnitvi obveznosti izvršitelj pošlje tudi upniku.

Če dolžnik ali zanj kdo drug izvršitelju prostovoljno samo delno izpolni obveznost, opravi izvršitelj izvršbo v obsegu, kot je potrebno za kritje neporavnanega dela obveznosti.

Izvršitelj v tem primeru ne sme odložiti ali prekiniti izvršilnih dejanj glede preostalega dela obveznosti.

Izvršitelj mora za vsak denarni znesek, ki ga prevzame ali odvzame od dolžnika ali od tretjega, ki plača za dolžnika oziroma od njihovih zakonitih zastopnikov, pooblaščencev ali odraslih članov gospodinjstva, slednjim izdati izpolnjeno pobotnico na obrazcu IZV št. 5 – pobotnica.

Izvršitelj izpolni pobotnico v treh izvodih, od katerih se en izvod izroči osebi, od katere je bil znesek neposredno prevzet ali odvzet, en izvod ostane pri izvršitelju, en izvod pa izvršitelj predloži sodišču oziroma pristojnemu organu s poročilom.

Več informacij najdete spodaj:

Informiran.si - Odgovori na pogosta vprašanja v povezavi z izvršbo.

Informiran.si - Kako podati ugovor zoper sklep o izvršbi?

Informiran.si - Nekaj koristnih nasvetov, ki jih morate kot dolžnik poznati o izvršbi

MojMaliPravnik
Brezplačni pravni odgovor

POZOR: Naveden nasvet oz. odgovor je informativne narave, saj je izdelan na podlagi omejenih informacij in omejenega razumevanja in seznanjenosti s konkretno zadevo, okoliščinami in dejstvi, ki lahko vplivajo in so lahko pomembni za posamezno zadevo. Zato ga ne gre jemati kot nadomestek konkretnega pravnega nasveta v konkretni pravni zadevi. V primeru potrebe po pravnem nasvetu, je potreben podrobnejši pregled zadeve s strani pravnika. V ta namen pa lahko uporabite tudi možnost Individualnega pravnega nasveta.

Pomagali smo že mnogim...:

 


Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u in spremljaj najnovejše objavljene nasvete, ter ugodnosti in popuste za naše Facebook fane...

Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u!