Vprašanje:

Mora rubežnik izdati zapisnik o rubežu? Kaj storiti, če ga ne?
 

Odgovor:

Izvršitelj mora rubež opraviti skladno z določbami Zakona o izvršbi in zavarovanju, ter Pravilnikom o opravljanju službe izvršitelja.

Izvršitelj mora o vsakem opravljenem izvršilnem dejanju napraviti zapisnik. Zapisnik se sestavi neposredno po opravi dejanja in če je to mogoče na kraju samem.

Če dejanje zahteva več časa in zaradi tega ali iz drugih razlogov zapisnika ni mogoče pisati na kraju samem, napravi izvršitelj samo za poznejšo sestavo zapisnika potrebne zapiske (npr. označba in popis zarubljenih stvari, potrdilo o prejemu) in zapiske priloži zapisniku, ki ga sestavi takoj, ko je to mogoče.

Zapisnik se lahko sestavi tudi za več izvršilnih dejanj hkrati, če je to primerno in mogoče zaradi časovne ali krajevne povezanosti teh dejanj, oziroma če v združenih zadevah proti istemu dolžniku opravlja eno izvršilno dejanje za več upnikov.

Zapisnik mora vsebovati:

  • ime, priimek in sedež izvršitelja;
  • označbo spisa izvršitelja;
  • kraj in čas sestave zapisnika;
  • ime in sedež sodišča oziroma drugega pristojnega organa, ki je izdal akt o določitvi;
  • opravilno številko izvršilne zadeve oziroma zadeve zavarovanja;
  • upnikovo in dolžnikovo ime, priimek in naslov oziroma ime in sedež;
  • imena in priimke pri izvršilnem dejanju navzočih oseb (strankini zakoniti zastopniki oziroma pooblaščenci, odrasli člani njenega gospodinjstva, udeleženci ter druge osebe, katerih navzočnost je bila potrebna pri dejanju);
  • navedbo ter natančnejši opis opravljenega izvršilnega dejanja (38. člen tega pravilnika);
  • bistvena dogajanja pri opravi dejanja;kraj, dan, uro in minuto začetka ter zaključka izvršilnega dejanja ter skupen čas trajanja tega dejanja;
  • podatke o tem, kdo prevzame in hrani pri tem izvršilnem dejanju pridobljene stvari, kdaj jih prevzame in kje se stvari nahajajo.

Če je izvršitelj pri opravi izvršilnih dejanj prejel ali odvzel denarni znesek, mora v zapisniku navesti tudi številko izdane pobotnice, višino plačila in ime, priimek ter prebivališče osebe, ki ji je bila pobotnica izročena.

Če je izvršitelj pri opravi dejanj prejel ali odvzel predmet, mora v zapisniku to navesti s kratkim potrdilom o prejemu, ki ga podpiše oseba, od katere je bil predmet neposredno prevzet ali odvzet. V tem primeru se izvod zapisnika izroči tudi podpisniku. Če oseba, kateri je bil predmet odvzet oz. od katere je bil predmet prevzet, zapisnika noče podpisati, izvršitelj to ustrezno zaznamuje v zapisniku.

Izvršitelj mora v zapisniku navesti tudi bistveno vsebino izjav dolžnika ali drugih oseb o tem, da na predmetih izvršbe obstajajo pravice ali bremena, ki preprečujejo izvršbo oziroma jih je v postopku izvršbe ali zavarovanja potrebno upoštevati (npr. lastninske in druge stvarne pravice, rubež davčnega organa).

Izvršitelj mora v zapisniku navesti pravice in bremena iz prejšnjega odstavka tudi v primerih, ko jih lahko glede na okoliščine sam zazna (npr. iz podatkov prometnega dovoljenja, drugih javnih ali po zakonu overjenih listin, registra neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin).

Zapisnik mora vsebovati tudi druge podatke, ki so za posamezna izvršilna dejanja in primere določeni s tem pravilnikom ali drugim predpisom.

Zapisnik opremi izvršitelj s svojim pečatom in podpisom.

Po opravi vseh izvršilnih dejanj v posamezni zadevi mora izvršitelj o načinu in pomembnih dogajanjih v času njihove oprave pristojnemu organu ter upniku najkasneje v osmih dneh posredovati pisno poročilo.

Če je izvršitelj opravil v združenih zadevah izvršilna dejanja proti istemu dolžniku za več izvršilnih zadev, mora v roku iz prejšnjega odstavka posredovati skupno pisno poročilo.

Če ni posebnih okoliščin, ki zahtevajo podrobnejši opis oprave dejanj, poda izvršitelj poročilo tako, da predloži zapisnike, ki jih je sestavil pri posameznih dejanjih v skladu s tem pravilnikom.

Izvršitelju, ki je pristojnemu organu in upniku že predložil poročila in obračune za posamezna izvršilna dejanja, ni potrebno poslati tudi posebnega poročila po prejšnjih dveh odstavkih. V tem primeru zadostuje, da v zadnjem poslanem poročilu navede, da je zadevo odčrtal.

V primeru rubeža, mora izvršitelj izpolniti rubežni in cenilni zapisnik.

V zapisniku o rubežu in cenitvi izvršitelj določi tudi način in rok prodaje zarubljenih stvari. Če izvršitelj kot način prodaje določi prodajo stvari na javni dražbi, v zapisniku določi datum in kraj javne dražbe.

Ta zapisnik mora vročiti najkasneje v treh dneh po opravljenem rubežu upniku in dolžniku priporočeno po pošti ali osebno.

V primeru, da sumite na kršitve s strani izvršitelja, lahko ukrepate skladno s Pravilnikom o disciplinskem postopku zoper izvršitelja.

MojMaliPravnik
Brezplačni pravni odgovor

POZOR: Navedene informacije ne predstavljajo ali nadomeščajo konkretnega pravnega nasveta in so zgolj informativni pripomoček, glede katerega ponudnik ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Odgovor je pripravljen na podlagi omejenih informacij in omejenega razumevanja in seznanjenosti s konkretno zadevo, okoliščinami in dejstvi, ki lahko vplivajo in so lahko pomembni za posamezno zadevo, ter glede na takrat veljavno zakonodajo. Zato ga ne gre jemati kot nadomestek konkretnega pravnega nasveta v konkretni pravni zadevi. V primeru potrebe po pravnem nasvetu, je potreben podrobnejši pregled zadeve s strani pravnika. V ta namen pa lahko uporabite tudi možnost Individualnega pravnega nasveta.

Pomagali smo že mnogim...:

 


Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u in spremljaj najnovejše objavljene nasvete, ter ugodnosti in popuste za naše Facebook fane...

Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u!